Rechten en vrijwaringsclausule

Rechten en vrijwaringsclausule

Rechten op de inhoud en contactgegevens

Deze internetpagina is gebouwd door Jasper Erkens en Kees Alders van Klokwerk-design. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de website in het algemeen, de rechten met betrekking tot deze website of deze vrijwaringsclausule in het bijzonder, dan kun je daarvoor contact opnemen met Jasper Erkens: post@jaspererkens.nl. Alle rechten op de inhoud van deze internetpagina met de domeinnaam www.jaspererkens.nl berusten bij Jasper Erkens, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. De tekst is geschreven door Jasper Erkens en de afbeeldingen zijn gemaakt door Jim Kievit.

Intellectuele eigendom en gebruik van informatie

Als bezoeker van deze internetpagina erken je de (intellectuele) eigendomsrechten van de auteur en zijn toeleveranciers op de inhoud. Dit geldt voor deze internetpagina in zijn geheel, gedeelten daaruit en alles wat aantoonbaar gebaseerd is op informatie van deze internetpagina, ook als dit (mede) het product is van een bewerking, verdeling of prestatie door iemand anders dan de auteur en zijn toeleveranciers. Als bezoeker mag je de inhoud van www.jaspererkens.nl daarom alleen voor eigen gebruik raadplegen en benutten. Het is niet toegestaan om informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. Daaronder valt ook het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, op meerdere beeldschermen doen verschijnen of het op een andere manier openbaar maken van de informatie.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Als bezoeker dien je informatie die van essentieel belang is altijd zelf op juistheid te verifiëren. De verwerking van de gegevens op deze internetpagina en de totstandkoming van www.jaspererkens.nl is naar beste weten en met zorgvuldigheid uitgevoerd. De auteur kan afgezien daarvan, net als zijn toeleveranciers, niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website is opgeslagen en wordt vermeld. De auteur en zijn toeleveranciers zijn – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan vanwege onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op deze internetpagina aangeboden informatie. Ook zijn de auteur en zijn toeleveranciers niet aansprakelijk voor de gevolgen van een storing of het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van deze internetpagina.